Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring

  • ONDERGETEKENDE IS MEDEWERKER/VRIJWILLIGER BIJ H.G.V. HENGELO EN ERKENT DAT HEM/HAAR GEHEIMHOUDING IS OPGELEGD VAN ALLE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE OF VERBAND HOUDENDE MET DE BEDRIJFSVOERING VAN H.G.V. HENGELO ALSMEDE VAN ALLE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE (PERSOONS)GEGEVENS HAAR LEDEN EN CONTACTEN.

    Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij H.G.V. Hengelo bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

    Het is medewerker/vrijwilliger dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij H.G.V. Hengelo als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van H.G.V. Hengelo en gelieerde organisaties.

    Medewerker/vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ter grootte van €5.000 aan hem/haar wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de H.G.V. Hengelo van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen. Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden en gegevens van andere relaties van H.G.V. Hengelo waarvan medewerker/vrijwilliger uit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

    Medewerker/vrijwilliger zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers niet limitatief hier opgesomd die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van H.G.V. Hengelo bij het einde van de betrekking door de medewerker/vrijwilliger bij H.G.V. Hengelo inleveren dan wel voor zover van toepassing definitief en niet traceerbaar verwijderen.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ