Overeenkomst huren dansstudio

Overeenkomst huren Dansstudio

De ondergetekende:

Verhuurder: Hengelosche Gymnastiek Vereeniging H.G.V.
Huurder:(Vereist)
Verklaren, dat huurder heeft aangegeven de dansstudio te willen huren gedurende een langere periode Huurder gaat wekelijks lessen verzorgen in het gehuurde in als aangegeven in de van toepassing zijnde bijlage van deze overeenkomst.

Voorwaarden en condities. 1. Verhuurder stelt de ruimte beschikbaar inclusief de aanwezige infrastructuur op de overeengekomen dag(en) en tijden en verwacht van huurder de ruimte als goed huisvader beheert met in achtneming van de geldende huisregels. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode indien dat schriftelijk is overeengekomen. 3. Opzegging huur door huurder en verhuurder dient schriftelijk te geschieden minimaal 1 maand voor de 1e van de volgende maand. 4. Verhuurder zal zorg dragen voor toegang tot de dansstudio op de afgesproken dag(en) en tijden die zijn overeengekomen. 5. In het geval de huurder een sleutelset in beheer krijgt betaalt de huurder eenmalig bij ontvangst een borg van € 30,00, die zal worden geretourneerd bij het beëindigen van de overeenkomst en wel binnen een termijn van 1 maand. Sleutelset dient na beëindiging de overeenkomst onmiddellijk teruggebracht te worden. 6. Aan het einde van de overeenkomst dient huurder het ter beschikking gestelde, voor zover van toepassing achter te laten in de staat waarin het ter beschikking gestelde zich bij aanvang bevond. Het is de huurder niet toegestaan de inrichting te wijzigen. 7. Huurder dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Huurder is verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde ruimte. Tevens is huurder aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of diefstal aan of van verhuurder opgeslagen spullen door toedoen van de huurder (bijvoorbeeld door het niet goed afsluiten van de ruimte). 8. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal van of schade aan de inventaris of infrastructuur van huurder. 9. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel opgelopen tijdens het uitoefenen van de lessen door huurder. 10. Huurder dient gebreken die hij/zij aan de dansstudio ontdekt binnen 2 dagen schriftelijk aan verhuurder te melden.

De overeenkomst onder de condities als boven genoemd is ingegaan op:
DD dash MM dash JJJJ

Gegevens huurder:

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboorte datum(Vereist)
De huurder is een vergoeding (huur) verschuldigd van het geldende tarief per maand of per week wat van toepassing is, vooraf te betalen op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0000 8390 63 t.n.v. Hengelosche Gymnastiek Vereniging.
Plaats(Vereist)
Datum(Vereist)
De huurder:
Naam(Vereist)